چگونه زمانبندی سفر خود برای حضور در سفارت کانادا در ترکیه را دقیق تر کنیم؟