مسافرانی که قصد اقدام برای ویزا کانادا را دارید میتوانید از لینک ذیل مدارک مورد نیاز سفارت کانادا را دانلود فرمایید.