فرانکفورت یکی از بزرگ‌ترین و پررفت‌ و آمدترین شهرهای آلمان در ایالت «هسن» (Hessen) در مرکز آلمان است.