وقت سفارت آلمان به صورت توريستي و تحصيلي و تجاري را از كارشناسان رايكاگشت بخواهيد
مدارك مورد نياز را ميتوانيد از لينك زير دانلود فرماييد

 فايل ليست مدارك